DNSE Detail Stock SGH

HNX: CTCP Khách sạn Sài Gòn

Khách sạn và dịch vụ lưu trú

logo

SGH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

435 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

16.67 tỷ

Doanh thu

42.97 tỷ

2.50%

1,348.03

0

-0.03

14.52%

8.84%

8.07%

45.60%

0%

55%

14.42%

47.60%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV

38.86%

CTCP Bông Sen

8.93%

Phạm Thanh Bình

8.93%

Khác

43.28%

Tin tức & Sự kiện