Tin tức & sự kiện

30/08/2022

SGS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

SGS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

SGS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/08/2022

SGS: CBTT về việc nhận được Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Thiện

23/07/2022

SGS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

07/07/2022

SGS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGS của CTCP Vận tải biển Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 28/07/2022. Thời gian cụ thể sẽ được Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời gửi cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAMCO) – Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
+ Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026)
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

23/06/2022

SGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/06/2022

SGS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/05/2022

SGS: Công văn đính chính

31/05/2022

SGS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

SGS: Nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Dương Thị Kim Kiều

09/04/2022

SGS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/04/2022

SGS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGS của CTCP Vận tải biển Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 26/04/2022. Thời gian cụ thể sẽ được Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời gửi cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại khách sạn OSCAR (68A Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM). Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo của: Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2021 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

21/03/2022

SGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

SGS: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

SGS: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước (số liệu BCTC riêng năm 2021 đã được kiểm toán)

16/03/2022

SGS: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

10/03/2022

SGS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022