Tin tức & sự kiện

20/01/2023

SGS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

20/01/2023

SGS: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

28/10/2022

SGS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

SGS: Ông Lê Minh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Trần Thiện

21/10/2022

SGS: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

SGS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

SGS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

SGS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/08/2022

SGS: CBTT về việc nhận được Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Thiện

01/08/2022

SGS: Bổ nhiệm Ông Đồng Đăng Sơn giữ chức vụ Thành viên BKS thay cho Bà Dương Thị Kim Kiều

01/08/2022

SGS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/07/2022

SGS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

SGS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

SGS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

07/07/2022

SGS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGS của CTCP Vận tải biển Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 28/07/2022. Thời gian cụ thể sẽ được Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời gửi cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAMCO) – Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
+ Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026)
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

23/06/2022

SGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

15/06/2022

SGS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/05/2022

SGS: Công văn đính chính

30/05/2022

SGS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022