DNSE Detail Stock SGS

UPCOM: CTCP Vận tải biển Sài Gòn

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

SGS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

274 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

44.35 tỷ

Doanh thu

220 tỷ

1.40%

3,075.83

0

0.68

-28.15%

16.40%

14.57%

27.51%

0.27%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV

51%

Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu

37.42%

Khác

11.58%

Tin tức & Sự kiện