Tin tức & sự kiện

16/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 14h00 ngày 18/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Sài gòn Hỏa Xa, 275C Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website công ty.

16/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 9h00 ngày 18/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Sài gòn Hỏa Xa, 275C Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website công ty.

12/09/2022

SHX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/09/2022

SHX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

07/09/2022

SHX: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

01/09/2022

SHX: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/08/2022

SHX: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/07/2022

SHX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

SHX: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/04/2022

SHX: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

SHX: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

SHX: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

01/03/2022

SHX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

14/02/2022

SHX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/02/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập (theo tờ trình của Ban kiểm soát) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
          - Thời gian thực hiện: Từ 14/02/2022 đến 17h00’ ngày 23/02/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, Tp. Hồ Chí Minh.

26/01/2022

SHX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/01/2022

SHX: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

18/01/2022

SHX: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/01/2022

SHX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/10/2021

SHX: Nghị quyết Hội đồng quản trị