Tin tức & sự kiện

30/12/2022

SHX: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

29/12/2022

SHX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v chia công ty

28/12/2022

SHX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/12/2022

SHX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/12/2022

SHX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/12/2022

SHX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/11/2022

SHX: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (lần 2) không đủ điều kiện tiến hành

29/11/2022

SHX: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (lần 2) không đủ điều kiện tiến hành

07/11/2022

SHX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/11/2022

SHX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/11/2022

SHX: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 2022 lần thứ 2. thứ 3

04/11/2022

SHX: Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 2022 lần thứ 2. thứ 3

21/10/2022

SHX: Thông báo về việc đưa cổ phiếu SHX ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

19/10/2022

SHX: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (lần 1) không đủ điều kiện tiến hành

19/10/2022

SHX: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (lần 1) không đủ điều kiện tiến hành

26/09/2022

SHX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/09/2022

SHX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 14h00 ngày 18/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Sài gòn Hỏa Xa, 275C Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website công ty.

16/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 9h00 ngày 18/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Sài gòn Hỏa Xa, 275C Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website công ty.

12/09/2022

SHX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021