SHX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SHX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Sài gòn Hỏa Xa, 275C Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. TP. Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: 26/06/2023 (lần 2 ngày 20/07/2023 nếu lần 1 không tổ chức được; lần 3 ngày 07/09/2023 nếu lần 2 không tổ chức được).

HNX