Tin tức & sự kiện

13/09/2022

SIC: Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng

23/08/2022

SIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

19/08/2022

SIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

SIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

SIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

SIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

22/06/2022

SIC: Công ty TNHH Năng Lượng Ban Mê - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 53,400 CP

20/06/2022

SIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

SIC: Công ty TNHH Năng Lượng Ban Mê - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 53,400 CP

13/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIC của CTCP ANI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến vào ngày 09/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng Hội trường Tòa nhà Sông Đà Tower 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

02/06/2022

SIC: Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán 2022

02/06/2022

SIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/05/2022

SIC: Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022

25/04/2022

SIC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

SIC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

12/04/2022

SIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

SIC: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

SIC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)