Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

29/08/2022

SID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

SID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

17/08/2022

SID: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/07/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

12/07/2022

SID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/05/2022

SID: Công bố thông tin việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/05/2022

SID: Thay đổi nhân sự

05/05/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

SID: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

SID: Báo cáo tài chính năm 2021

13/04/2022

SID: Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

12/04/2022

SID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SID của CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

31/03/2022

SID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

SID: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

24/03/2022

SID: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

29/01/2022

SID: Báo cáo tài chính quý 4/2021