Tin tức & sự kiện

02/02/2023

SIV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIV của CTCP SIVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tổng hợp - Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình chứng minh nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 16/01/2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

01/12/2022

SIV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/11/2022

SIV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/11/2022

SIV: Công ty CP SIVICO ký hợp đồng Kiểm toán BCTC 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

14/11/2022

SIV: Công ty CP SIVICO ký hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

15/08/2022

SIV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIV của CTCP SIVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình chứng minh nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/06/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

12/05/2022

SIV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/05/2022

SIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/05/2022

SIV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

SIV: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

SIV: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIV của CTCP SIVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần SIVICO – Lô CN2-02 KCN Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/03/2022

SIV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

SIV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/03/2022

SIV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

SIV: Thay đổi nhân sự

09/02/2022

SIV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/12/2021

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIV của CTCP SIVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình chứng minh nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 21/01/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;