DNSE Detail Stock SIV

UPCOM: CTCP SIVICO

Sản xuất sơn và chất kết dính

logo

SIV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

124 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

21.17 tỷ

Doanh thu

211 tỷ

7.64%

7,028.81

0

0.50

0%

10.95%

7.93%

25.60%

0%

45%

7.38%

24.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hòa Quang Thiệp

9.18%

CTCP Sơn Hải Phòng

6.72%

Nguyễn Văn Viện

6.69%

Trần Bình Ân

6.6%

Khác

70.81%

Tin tức & Sự kiện