Tin tức & sự kiện

25/08/2022

Giao dịch bổ sung - 1,329,094 CP

22/08/2022

SJ1: Ngày 25/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1,329,094 cổ phiếu niêm yết bổ sung

19/08/2022

SJ1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Tuyền là người phụ trách quản trị Công ty thay cho Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy

11/08/2022

SJ1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,329,094 CP

09/08/2022

SJ1: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1,329,094 cổ phiếu

03/08/2022

SJ1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

SJ1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

26/07/2022

SJ1: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/07/2022

SJ1: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

11/07/2022

SJ1: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

11/07/2022

SJ1: Báo cáo đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021

30/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:3

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJ1 của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 50:3. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền. Cứ 50 quyền sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:03, cổ đông A được nhận (115/50*03 = 6,9) 6 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu vào các ngày làm việc trong tuần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/06/2022

SJ1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

20/06/2022

SJ1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

20/06/2022

SJ1: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

20/06/2022

SJ1: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

17/06/2022

SJ1: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

15/06/2022

SJ1: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

15/06/2022

SJ1: Thay đổi nhân sự