Tin tức & sự kiện

26/08/2022

SJM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/08/2022

SJM: SJM - Thay đổi địa chỉ trụ sở Cty

23/07/2022

SJM: Thay đổi nhân sự

23/07/2022

SJM: Thay đổi nhân sự

23/07/2022

SJM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/06/2022

SJM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJM của Công ty Cổ Phần Sông Đà 19 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 28/05 đến ngày 11/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trên website: songda19.com.vn
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trên website: songda19.com.vn

17/05/2022

SJM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/05/2022

SJM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/04/2022

SJM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lý Nam Ninh

07/04/2022

SJM: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

SJM: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Dung

27/01/2022

SJM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Dung

25/01/2022

SJM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/01/2022

SJM: Báo cáo tài chính quý 4/2021

04/01/2022

SJM: Đính chính Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Bà Nguyễn Ngọc Kiều Trang

31/12/2021

SJM: Đính chính Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Bà Nguyễn Ngọc Kiều Trang

31/12/2021

SJM: Đính chính Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Ông Mai Quốc Bảo

31/12/2021

SJM: Đính chính Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Ông Mai Quốc Bảo