Tin tức & sự kiện

15/12/2022

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Dung

15/12/2022

SJM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Kiều Trang

15/12/2022

SJM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Hùng

27/09/2022

SJM: Công bố thông tin đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Lê Trọng Hưng

27/09/2022

SJM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

SJM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/08/2022

SJM: SJM - Thay đổi địa chỉ trụ sở Cty

22/07/2022

SJM: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Lý Nam Ninh

22/07/2022

SJM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Lê Trọng Hưng

22/07/2022

SJM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/06/2022

SJM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJM của Công ty Cổ Phần Sông Đà 19 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 28/05 đến ngày 11/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trên website: songda19.com.vn
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trên website: songda19.com.vn

17/05/2022

SJM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/05/2022

SJM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2022

SJM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

SJM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lý Nam Ninh

07/04/2022

SJM: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

SJM: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Dung

27/01/2022

SJM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Dung