DNSE Detail Stock SJM

UPCOM: CTCP Sông Đà 19

Xây dựng công trình khác

logo

SJM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

48.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.54 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

507.46

0

-0.09

0%

27.23%

7.05%

0%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Việt Dũng

22%

Công ty TNHH FINSTA

15.12%

Mai Quốc Bảo

14.02%

Nguyễn Thị Ngọc Tú

11.52%

Khác

37.34%

Tin tức & Sự kiện