Tin tức & sự kiện

31/01/2023

SKN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/12/2022

SKN: Ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2022

03/08/2022

SKN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

SKN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 186 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKN của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1,86%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 186 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (xuất trình chứng minh nhân dân) tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/07/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/06/2022

SKN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/06/2022

SKN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

25/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKN của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Chi tiết trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa – Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
          - Nội dung họp: Chi tiết trong thư mời họp.

15/04/2022

SKN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

SKN: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

SKN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2022

SKN: Báo cáo tài chính năm 2021

09/03/2022

SKN: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

02/03/2022

SKN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

07/02/2022

SKN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/01/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKN của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa năm 2022.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 02/03/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa – Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

24/01/2022

SKN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/01/2022

SKN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/12/2021

SKN điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2 năm liên tiếp

Ngày 07/12, ĐHĐCĐ của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (UPCoM: SKN) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều giảm đáng kể.

08/12/2021

SKN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản