Tin tức & sự kiện

02/02/2023

SMN: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

SMN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

SMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

22/12/2022

SMN: Nghị quyết HĐQT lần 6 về phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ

20/12/2022

SMN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMN của CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông báo sau theo thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau theo thư mời
          - Thời gian họp: Thông báo sau theo thư mời (chậm nhất tháng 1/2023)

08/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMN của CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông báo sau theo thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau theo thư mời
          - Thời gian họp: Thông báo sau theo thư mời (chậm nhất tháng 1/2023)

24/11/2022

SMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường

18/11/2022

SMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

SMN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

SMN: Đơn từ nhiệm UV HĐQT_ Ông Phạm Cảnh Toàn

17/10/2022

SMN: Đơn từ nhiệm UV HĐQT

17/10/2022

SMN: Đơn từ nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị

17/10/2022

SMN: Đơn từ nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị_ Ông Phạm Cảnh Toàn

30/09/2022

SMN: Quyết định xử phat hành chính về thuế

07/09/2022

SMN: Phạm Cảnh Toàn - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

07/09/2022

SMN: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

18/08/2022

SMN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

SMN: Phạm Cảnh Toàn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 10,000 CP

21/07/2022

SMN: Báo cáo tài chính quý 2/2022