Tin tức & sự kiện

07/09/2022

SMN: Phạm Cảnh Toàn - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

07/09/2022

SMN: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

18/08/2022

SMN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

SMN: Phạm Cảnh Toàn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 10,000 CP

21/07/2022

SMN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

SMN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

SMN: CBTT ký hợp đồng kiểm toán 2022

15/06/2022

SMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/05/2022

SMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

SMN: Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

28/04/2022

SMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

SMN: Hồ sơ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

22/04/2022

SMN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

31/03/2022

SMN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

SMN: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

SMN: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMN của CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/4/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH Thông báo sau theo thư mời họp.
          - Nội dung họp: TCPH Thông báo sau theo thư mời họp.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 25/4/2022.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 25/4/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMN của CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/4/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH Thông báo sau theo thư mời họp.
          - Nội dung họp: TCPH Thông báo sau theo thư mời họp.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 25/4/2022.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 25/4/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/03/2022

SMN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/03/2022

SMN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu