DNSE Detail Stock SMN

HNX: CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Xuất bản

logo

SMN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

55.94 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.57 tỷ

Doanh thu

437 tỷ

9.80%

1,946.53

0

0.03

-181.69%

11.13%

7.52%

15.20%

0%

50%

8.33%

11.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

53.12%

Vũ Bá Hòa

1.14%

Khác

45.74%

Tin tức & Sự kiện