Tin tức & sự kiện

19/08/2022

SPD: Giải trình về ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

15/08/2022

SPD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

SPD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

Cổ đông lớn SPD gom thêm gần 1 triệu cp

Tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UPCoM: SPD), ông Nguyễn Hoàng Giang vừa mua thêm 999,000 cp, nâng sở hữu lên gần 17%.

29/07/2022

SPD: Lâm Văn Đỉnh không còn là cổ đông lớn

26/07/2022

SPD chuyển từ lỗ sang lãi trong quý 2

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UPCoM: SPD) ghi nhận doanh thu xuất khẩu quý 2 tăng giúp cải thiện lợi nhuận trong quý 2/2022.

14/07/2022

SPD: Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

07/07/2022

Cổ đông lớn SPD sang tay cổ phiếu

Bà Phạm Thị Phương đã bán hơn 1 triệu cp CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UPCoM: SPD), qua đó không còn là cổ đông của Công ty từ ngày 27/06/2022.

05/07/2022

SPD: Phạm Thị Phương không còn là cổ đông lớn

05/07/2022

SPD: Công ty cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam không còn là cổ đông lớn

04/07/2022

Một cá nhân gom vào hơn 1 triệu cp SPD

Tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UPCoM: SPD), ông Nguyễn Hoàng Giang vừa mua hơn 1 triệu cp và trở thành cổ đông lớn vào ngày 27/06.

01/07/2022

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn của SPD sau khi mua 2.1 triệu cp

Ông Đỗ Văn Sinh đã mua 2.15 triệu cp của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UPCoM: SPD), trở thành cổ đông lớn từ ngày 28/06/2022.

01/07/2022

SPD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Văn Sinh

29/06/2022

SPD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Giang

21/06/2022

SPD: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

22/04/2022

SPD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

SPD: Thay đổi nhân sự

24/03/2022

SPD: Công bố thông tin nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

23/03/2022

SPD: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Tờ trình 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác (nếu có).