DNSE Detail Stock SPD

UPCOM: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

SPD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

96.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.36 tỷ

Doanh thu

764 tỷ

1.12%

-113.27

0

0.61

-1,142.54%

-1.11%

-0.33%

8.52%

205.76%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đỗ Văn Sinh

17.92%

Nguyễn Hoàng Giang

16.75%

Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên

14.01%

Tô Thanh Sơn

5%

Khác

46.32%

Tin tức & Sự kiện