Tin tức & sự kiện

08/12/2022

SSF: Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

16/11/2022

SSF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Thị Hồng Vân

16/11/2022

SSF: Nguyễn Đoàn Duy Thanh - Ủy viên HĐQT - đã bán 316,863 CP

01/11/2022

SSF: Nguyễn Đoàn Duy Thanh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 316,863 CP

01/07/2022

SSF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

SSF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSF của CTCP Giáo dục G Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Giáo dục G Sài Gòn, địa chỉ: Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

26/05/2022

SSF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

SSF: Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

SSF: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

SSF: Báo cáo tài chính năm 2021

24/12/2021

SSF: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

22/12/2021

SSF: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

16/12/2021

SSF: Điều lệ Công ty

16/12/2021

SSF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/07/2021

SSF: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

25/06/2021

SSF: Tạm hoãn việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

08/06/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSF của CTCP Giáo dục G Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Giáo dục G Sài Gòn, địa chỉ: Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
+ Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

28/05/2021

SSF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

07/05/2021

SSF: Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021