Tin tức & sự kiện

17/11/2023

Những doanh nghiệp bị kiện, yêu cầu mở thủ tục phá sản để “đòi nợ” đang ra sao?

24/10/2023

Khởi kiện mở thủ tục phá sản doanh nghiệp: Chiêu đòi nợ “hiểm” - Bài 3: Cách nào để đòi nợ đúng luật?

09/10/2023

SSN: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

09/10/2023

SSN: Thông báo về trạng thái chứng khoán

31/07/2023

SSN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

SSN: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 06/7/2023)

06/07/2023

Một công ty bất động sản trên sàn chứng khoán có Tổng Giám đốc không đi làm 9 tháng, không liên lạc được

06/07/2023

ĐHĐCĐ SSN: Tổng Giám đốc không đi làm 9 tháng nay, Công ty không thể liên lạc

Ngày 06/07, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (UPCoM: SSN) thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

23/06/2023

SSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/06/2023

SSN: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Đình Phúc

16/06/2023

SSN: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thị Bích

16/06/2023

SSN: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đỗ Thị Hồng

16/06/2023

SSN: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Duy Bình

12/06/2023

SSN: Bổ sung thông tin tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

29/05/2023

SSN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

29/05/2023

SSN: Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

29/05/2023

SSN: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 26/05/2023)

23/05/2023

SSN: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

SSN: Thông báo về trạng thái chứng khoán

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSN của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
          - Thời gian họp: dự kiến 29/06/2023