DNSE Detail Stock SSN

UPCOM: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

SSN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

63.36 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-0.14 tỷ

Doanh thu

17.36 tỷ

0.02%

0

0

0.88

482.70%

-0.03%

-0.01%

30.84%

14.86%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Nhân Kiệt

33.33%

Nguyễn Trọng Trí

8.08%

Trần Minh Tính

5.15%

Hàn Hồng Hạnh

4.99%

Khác

48.45%

Tin tức & Sự kiện