Tin tức & sự kiện

16/09/2022

STC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/08/2022

STC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

12/08/2022

STC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

STC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

STC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

STC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

STC: Vv Ký hợp đồng kiểm toán soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

20/07/2022

STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

STC: Ông Phan Xuân Hiến bổ nhiệm đạm nhận chức Phó Tổng Giám Đốc từ 01/07/2022

17/06/2022

STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/05/2022

STC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

STC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

15/04/2022

STC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

STC: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

STC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị