DNSE Detail Stock STC

HNX: CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh

Xuất bản

logo

STC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

99.15 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

13.96 tỷ

Doanh thu

506 tỷ

11.33%

2,463.43

0

-0.11

-67.86%

10.61%

7.71%

17.85%

0%

40%

7.29%

14.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

52.54%

Từ Trung Đan

6.62%

Khác

40.84%

Tin tức & Sự kiện