Tin tức & sự kiện

24/11/2022

STH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022

01/11/2022

STH: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

07/09/2022

STH: Bổ nhiệm Ông Kiều Văn Hậu đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

16/08/2022

STH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

STH: HĐQT thông qua việc Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Cao Dương Phát

16/08/2022

STH: Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Cao Dương Phát

03/08/2022

STH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

STH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

STH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/07/2022

STH: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Mai giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

30/06/2022

STH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/06/2022

STH: Bổ nhiệm Bà Phùng Thị Hà giữ chức vụ Kế Toán Trưởng từ 24/06/2022

27/06/2022

STH: Ký hợp đồng kiểm toán

21/06/2022

STH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

STH: Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương từ 14/06/2022

27/05/2022

STH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STH của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 06/2022. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2021, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

17/05/2022

STH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

STH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

27/04/2022

STH: Báo cáo tài chính quý 1/2022