Tin tức & sự kiện

18/08/2022

SWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

SWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

12/08/2022

SWC: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Bảo Ngọc

30/07/2022

SWC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

SWC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

SWC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

14/07/2022

SWC: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

07/07/2022

SWC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/05/2022

SWC: Thay đổi nhân sự

16/05/2022

SWC: Thay đổi nhân sự

13/05/2022

SWC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

SWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

SWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SWC của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 11/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: § Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
§ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
§ Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022
§ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
§ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
          - Nội dung họp: § Kế hoạch tài chính năm 2022
§ Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và năm 2022
§ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
§ Một số vấn đề khác.

30/03/2022

SWC: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

SWC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/03/2022

SWC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/03/2022

SWC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/03/2022

SWC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

11/03/2022

SWC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)