Tin tức & sự kiện

28/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SWC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 73,77% so với cùng kỳ, lãi 75,86 tỷ đồng.

02/11/2023

BCTC Quý 3/2023 SWC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 2,34% so với cùng kỳ, lãi 62,11 tỷ đồng.

22/08/2023

SWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

22/08/2023

SWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

SWC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SWC - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 55,82 tỷ đồng, giảm 3,37% so với cùng kỳ.

26/07/2023

SWC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

26/07/2023

SWC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

SWC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

14/07/2023

Thu hồi giấy phép 4 doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động

13/07/2023

SWC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2023

SWC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/06/2023

SWC: Thay đổi nhân sự

21/06/2023

SWC: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

14/06/2023

SWC đặt kế hoạch doanh thu ngàn tỷ sau 10 năm

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (Sowatco, UPCoM: SWC) đặt kế hoạch doanh thu thuần năm nay hơn 1,029 tỷ đồng, tăng 10%; lợi nhuận sau thuế gần 273 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện 2022.

13/06/2023

SWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2023

Danh mục BĐS thương mại đình đám bậc nhất Việt Nam của tập đoàn Nhật 200 năm tuổi: TTTM sang chảnh Takashimaya, thâu tóm từ Indochina Plaza Hanoi, A&B Tower đến hệ thống giáo dục Gateway

31/05/2023

SWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/05/2023

SWC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SWC của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: § Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
§ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
§ Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023
§ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
§ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
          - Nội dung họp: § Kế hoạch kinh doanh năm 2023
§ Chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023
§ Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và năm 2023
§ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023
          - Nội dung họp: § Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
§ Một số vấn đề khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: ngày 19/06/2023