Tin tức & sự kiện

16/12/2022

TA6: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2022

TA6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/05/2022

TA6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

TA6: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

TA6: Miễn nhiệm chức danh người phụ trách kế toán đối với Ông Nguyễn Tiên Phong - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thưởng làm Kế Toán Trưởng chịu trách nhiệm Phòng Tài Chính Kế Toán

01/04/2022

TA6: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

01/04/2022

TA6: Danh sách người có liên quan của người nội bộ - Nguyễn Tiên Phong

01/04/2022

TA6: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiên Phong Phụ trách Kế Toán thay cho Bà Nguyễn Thị Từ Lâm

01/04/2022

TA6: CBTT nhận được Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tiên Phong

31/03/2022

TA6: Báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TA6 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665
(Thời gian và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong Thư mời họp và trên website của Công ty)
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

TA6: Thay đổi nhân sự

11/03/2022

TA6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

TA6: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

07/02/2022

TA6: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/12/2021

TA6: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

19/10/2021

TA6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/07/2021

TA6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

26/05/2021

TA6: Thay đổi nhân sự

05/05/2021

TA6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021