Tin tức & sự kiện

28/07/2023

TA6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/04/2023

TA6: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/04/2023

TA6: Báo cáo thường niên 2022

12/04/2023

TA6: Thay đổi nhân sự

05/04/2023

TA6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

TA6: Thông báo về trạng thái chứng khoán

03/04/2023

TA6: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

03/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

29/03/2023

TA6: Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

TA6: Báo cáo tài chính năm 2022

24/02/2023

TA6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/02/2023

TA6: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

31/01/2023

TA6: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/12/2022

TA6: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2022

TA6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/05/2022

TA6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

TA6: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

TA6: Miễn nhiệm chức danh người phụ trách kế toán đối với Ông Nguyễn Tiên Phong - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thưởng làm Kế Toán Trưởng chịu trách nhiệm Phòng Tài Chính Kế Toán

01/04/2022

TA6: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

01/04/2022

TA6: Danh sách người có liên quan của người nội bộ - Nguyễn Tiên Phong