DNSE Detail Stock TA6

UPCOM: CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665

Xây dựng công trình khác

logo

TA6

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

28.20 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.94 tỷ

Doanh thu

224 tỷ

0.48%

312.80

0

0.06

0%

2.48%

0.23%

4.51%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thành An

52.67%

Phạm Văn Thắng

10.3%

Lê Đình Tài

6.33%

Vũ Văn Dũng

6%

Khác

24.70%

Tin tức & Sự kiện