Tin tức & sự kiện

20/09/2022

TAW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/09/2022

TAW: Ký Hợp đồng tư vấn quản lý công tác đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

05/09/2022

TAW: Ký Hợp đồng phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2022 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

31/08/2022

TAW: Công bố thông tin về Hợp đồng Tư vấn quản lý đối với công tác đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

04/08/2022

TAW: Ký Hợp đồng Tư vấn quản lý công tác đầu tư xây dựng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

23/07/2022

TAW: Công bố thông tin ký Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

22/07/2022

TAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

TAW: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

05/07/2022

TAW: Công bố thông tin việc ký Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước và Phụ lục hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAW của CTCP Cấp nước Trung An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính CTCP Cấp nước Trung An (số 5, đường số 9, phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM, điện thoại (028) 35885672) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 06/07/2022 (vui lòng đem theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/06/2022

TAW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

13/06/2022

TAW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/06/2022

TAW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức năm 2021

28/04/2022

TAW: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

TAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

TAW: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

05/04/2022

TAW: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

TAW: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

TAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAW của CTCP Cấp nước Trung An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ 26/04/2022 đến 28/04/2022. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thư mời họp theo quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022;
+ Một số nội dung khác (nếu có).