Tin tức & sự kiện

19/01/2023

TB8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/01/2023

TB8: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

TB8: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/08/2022

TB8: Bổ nhiệm Ông Vương Khắc Tuấn giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

28/07/2022

TB8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 7,958 CP

21/07/2022

TB8: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 trước kiểm toán

04/07/2022

TB8: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 20,000 CP

21/06/2022

TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

20/05/2022

TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 20,000 CP

22/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TB8 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cố phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI. Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 10/05/2022. Khi nhận cổ tức Quý cổ đông phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/04/2022

TB8: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

TB8: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/03/2022

TB8: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

28/03/2022

TB8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/03/2022

TB8: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

TB8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TB8 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 10/03/2022 đến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty (tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)
          - Nội dung họp: Biểu quyết thông qua các báo cáo:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022;
+ Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
+ Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

28/01/2022

TB8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022