Tin tức & sự kiện

19/09/2023

TB8: Thay đổi nhân sự

18/09/2023

TB8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

18/08/2023

TB8: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

18/08/2023

TB8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/08/2023

TB8: Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét

31/07/2023

TB8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

TB8: Báo cáo tài chính quý 2/2023

24/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TB8 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty (Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 9 năm 2023

21/07/2023

TB8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

14/07/2023

TB8: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

11/07/2023

TB8: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

17/04/2023

TB8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/04/2023

TB8: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TB8 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI. Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 22/05/2023. Khi nhận cổ tức Quý cổ đông phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.năm 2022

11/04/2023

TB8: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

06/04/2023

TB8: Báo cáo thường niên 2022

13/03/2023

TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 8,583 CP

10/03/2023

TB8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2023

BCTC 2022 TB8 - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 23,6% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

01/03/2023

TB8: Báo cáo tài chính năm 2022