DNSE Detail Stock TB8

UPCOM: CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI

Máy móc công nghiệp và phụ tùng liên quan

logo

TB8

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

12.38 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.29 tỷ

Doanh thu

320 tỷ

3.15%

0

0

0.82

0%

12.23%

3.78%

7.91%

0%

30%

13.19%

12.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

51%

Phạm Đức Khiêm

20.6%

Khác

28.40%

Tin tức & Sự kiện