Tin tức & sự kiện

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà như sau:

19/08/2022

TBC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

17/08/2022

TBC chốt quyền trả cổ tức còn lại năm 2021 tỷ lệ 15%

HĐQT CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) vừa thông qua Quyết định trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền.

15/08/2022

TBC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

12/08/2022

TBC: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

26/07/2022

TBC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

14/07/2022

TBC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

08/07/2022

TBC: Quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty

01/07/2022

TBC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đầu tư - Xây dựng

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

31/03/2022

TBC: Báo cáo thường niên năm 2021

31/03/2022

TBC: Link và Báo cáo thường niên năm 2021

26/03/2022

TBC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/03/2022

TBC: Giải trình biến động LNST năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

04/03/2022

TBC: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà như sau:

17/02/2022

TBC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

10/02/2022

TBC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/01/2022

TBC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

TBC: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2021