Tin tức & sự kiện

19/01/2023

TBC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

TBC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

05/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã CK: TBC) như sau:

29/11/2022

TBC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

22/11/2022

TBC: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

21/10/2022

TBC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

21/10/2022

TBC: BCTC quý 3 năm 2022

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà như sau:

19/08/2022

TBC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

17/08/2022

TBC chốt quyền trả cổ tức còn lại năm 2021 tỷ lệ 15%

HĐQT CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) vừa thông qua Quyết định trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền.

15/08/2022

TBC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

TBC: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

TBC: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

12/08/2022

TBC: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

26/07/2022

TBC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

TBC: BCTC quý 2 năm 2022

20/07/2022

TBC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

13/07/2022

TBC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

07/07/2022

TBC: Quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty

01/07/2022

TBC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đầu tư - Xây dựng