DNSE Detail Stock TBC

HOSE: CTCP Thủy điện Thác Bà

Sản xuất và phân phối điện

logo

TBC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,667 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

93.15 tỷ

Doanh thu

385 tỷ

0.26%

1,466.97

0

0.07

43.38%

10.51%

8.88%

56.96%

6.80%

-

5.26%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Năng lượng REE

60.42%

Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP

30%

Nguyễn Tấn Thắng

4.31%

Khác

5.27%

Tin tức & Sự kiện