Tin tức & sự kiện

21/07/2023

Bộ Chính trị yêu cầu có giải pháp cho trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, chứng khoán

11/07/2023

TBT: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

TBT: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

TBT: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

TBT: Thông báo về trạng thái chứng khoán

28/07/2022

TBT: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/05/2022

TBT: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

28/07/2021

TBT: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

TBT: Thau đổi lý do hạn chế giao dịch

28/05/2021

TBT: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch

13/08/2020

TBT: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM

26/05/2020

TBT: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên HTGD Upcom

10/09/2019

TBT: Dương Văn Phê - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

09/08/2019

TBT: Dương Văn Phê - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 2,100 CP

24/05/2019

TBT: Dương Văn Phê - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 0 CP

28/03/2019

TBT: Dương Văn Phê - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 2,100 CP

10/05/2017

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBT của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 06/2017 (Thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau theo quy định của pháp luật)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, địa chỉ: 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng năm 2017;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Trình Đại hội danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2017;
          - Nội dung họp: + Các vấn đề quan trọng khác;
+ Đại hội thảo luận, biểu quyết: Nội dung các báo cáo năm 2016, kế hoạch năm 2017; danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và các nội dung quan trọng khác.

04/04/2016

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBT của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 5/2016 (Thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau theo quy định của pháp luật)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, địa chỉ: 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Trình Đại hội nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp;
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2016;
+ Các vấn đề quan trọng khác;
+ Đại hội thảo luận, biểu quyết: Nội dung các báo cáo năm 2015, kế hoạch năm 2016; nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và các nội dung quan trọng khác.

11/03/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBT của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2015 (Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, địa chỉ: 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015;
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Trình Đại hội danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2015;
          - Nội dung họp: + Đại hội thảo luận, biểu quyết: Nội dung các báo cáo năm 2014, kế hoạch năm 2015; các chỉ tiêu sản tài chính năm 2014, kế hoạch năm 2015 và danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2015;

06/05/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBT của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 06/2014 (Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, địa chỉ: 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 05 năm (nhiệm kỳ 2009-2014) và phương hướng sản xuất kinh doanh (nhiệm kỳ 2014-2019);
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2009-2014) và phương hướng hoạt động (nhiệm kỳ 2014-2019);
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014;
+ Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi thù lao năm 2014;
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
+ Trình Đại hội danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2014;
+ Đại hội thảo luận, biểu quyết: Nội dung các báo cáo, phương hướng nhiệm kỳ tới; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2013, kế hoạch năm 2014; nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2014;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và công bố kết quả bầu cử.