Tin tức & sự kiện

28/07/2022

TBT: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/05/2022

TBT: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

28/07/2021

TBT: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

TBT: Thau đổi lý do hạn chế giao dịch

28/05/2021

TBT: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch

13/08/2020

TBT: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM

26/05/2020

TBT: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên HTGD Upcom

10/09/2019

TBT: Dương Văn Phê - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

09/08/2019

TBT: Dương Văn Phê - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 2,100 CP

24/05/2019

TBT: Dương Văn Phê - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 0 CP

29/03/2019

TBT: Dương Văn Phê - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 2,100 CP

25/05/2017

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBT của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 06/2017 (Thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau theo quy định của pháp luật)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, địa chỉ: 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng năm 2017;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Trình Đại hội danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2017;
          - Nội dung họp: + Các vấn đề quan trọng khác;
+ Đại hội thảo luận, biểu quyết: Nội dung các báo cáo năm 2016, kế hoạch năm 2017; danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và các nội dung quan trọng khác.

18/04/2016

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBT của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 5/2016 (Thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau theo quy định của pháp luật)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, địa chỉ: 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Trình Đại hội nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp;
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2016;
+ Các vấn đề quan trọng khác;
+ Đại hội thảo luận, biểu quyết: Nội dung các báo cáo năm 2015, kế hoạch năm 2016; nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và các nội dung quan trọng khác.

24/03/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBT của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2015 (Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, địa chỉ: 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015;
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Trình Đại hội danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2015;
          - Nội dung họp: + Đại hội thảo luận, biểu quyết: Nội dung các báo cáo năm 2014, kế hoạch năm 2015; các chỉ tiêu sản tài chính năm 2014, kế hoạch năm 2015 và danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2015;

15/05/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBT của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 06/2014 (Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, địa chỉ: 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 05 năm (nhiệm kỳ 2009-2014) và phương hướng sản xuất kinh doanh (nhiệm kỳ 2014-2019);
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2009-2014) và phương hướng hoạt động (nhiệm kỳ 2014-2019);
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014;
+ Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi thù lao năm 2014;
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
+ Trình Đại hội danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2014;
+ Đại hội thảo luận, biểu quyết: Nội dung các báo cáo, phương hướng nhiệm kỳ tới; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2013, kế hoạch năm 2014; nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2014;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và công bố kết quả bầu cử.

18/12/2013

Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 600 đồng/CP


     Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBT của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2013
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/01/2014
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng nghiệp vụ tổng hợp Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/01/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

15/05/2013

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBT của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 07h30' ngày 30/05/2013
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty địa chỉ : 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và phương hường hoạt động năm 2013;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013;. + Báo cáo chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch chi thù lao năm 2013
+ Trình danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2013;
+ Đại hội thảo luận, biểu quyết : Nội dung các báo cáo, các chỉ tiêu tài chính năm 2012, phương hướng hoạt động của Công ty năm 2013 và danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2013..

24/04/2012

Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1300đ/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre (mã CK: TBT) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2012

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2012

3. Lý do và mục đích:

A; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

­ Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

­ Thời gian dự kiến họp: 7 giờ 30’ ngày 12/05/2012

­ Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, 694C Đường tỉnh 885, Ấp Phú Hào, Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

­ Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và các tiêu chí tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

+ Trình mức chi cổ tức năm 2011, các chỉ tiêu tài chính năm 2012 và danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2012.

+ Báo cáo đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty.

+ Đại hội dự thảo, biểu quyết: Nội dung các báo cáo, các chỉ tiêu tài chính, mức chia cổ tức năm 2011, phương thức hoạt động của Công ty năm 2012 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty..

B; Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:

­ Tỷ lệ thực hiện: 13% (1.300 đồng/ cổ phiếu).

­ Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: nhà đầu tư làm thủ tực nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng nghiệp vụ tổng hợp, Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần từ 27/06/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

­ Thời gian thực hiện: 27/06/2012

06/04/2011

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1200 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1200 đồng/CP

27/05/2010

Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 1000 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 1000 đồng/CP