Tin tức & sự kiện

16/08/2022

TCR: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

12/08/2022

TCR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng quý 2/2022 so với quý 2/2021

08/08/2022

TCR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Cty mẹ sau soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/07/2022

TCR: Giải trình khắc phục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến quý 2 năm 2022

26/07/2022

TCR: Giải trình lợi nhuận BCTC HN quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

23/07/2022

TCR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

TCR: Giải trình lợi nhuận BCTC Cty mẹ quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/07/2022

TCR: Thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

01/07/2022

TCR: Quyết định về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

11/05/2022

TCR: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

28/04/2022

TCR: Lộ trình khắc phục LNST chưa phân phối đến quý 1/2022

28/04/2022

TCR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/04/2022

TCR: Báo cáo thường niên năm 2021

27/04/2022

TCR: Nhắc nhở chậm công bố báo cáo thường niên năm 2021

27/04/2022

TCR: Nhắc nhở nghĩa vụ công bố thông tin Báo cáo thường niên 2021

27/04/2022

TCR: Giải trình lợi nhuận Hợp nhất quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/04/2022

TCR: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TCR

20/04/2022

TCR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận Hợp nhất năm 2021 sau kiểm toán

12/04/2022

TCR: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA như sau: