DNSE Detail Stock TCR

HOSE: CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera

Sản xuất gạch ốp lát và vật liệu lát

logo

TCR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

163 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-21.80 tỷ

Doanh thu

849 tỷ

3.70%

-479.84

0

0.47

-220.22%

-4.95%

-2.31%

10.96%

84.30%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Union Time Enterprise Limited

29.2%

Charmstar Business Corporation

15.44%

Chen Sin Siang

3.48%

Chen Cheng Jen

2.88%

Khác

49.00%

Tin tức & Sự kiện