Tin tức & sự kiện

10/01/2023

TDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/12/2022

TDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/11/2022

TDF: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/10/2022

TDF: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh đảm nhiệm chức danh Thành viên BKS thay thế cho Ông Nguyễn Đình Hà

14/10/2022

TDF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

05/10/2022

TDF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/09/2022

TDF: Thông báo đính chính nội dung thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

21/09/2022

TDF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/09/2022

TDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDF của CTCP Trung Đô như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 12/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô, số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

13/09/2022

TDF: Hồ sơ thông báo Sở hữu nước ngoài tối đa

08/09/2022

TDF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

29/08/2022

TDF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

TDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

TDF: Nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình Hà - TV BKS

05/08/2022

TDF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

TDF: Bổ nhiệm Ông Đoàn Quang Lê là người phụ trách quản trị Công ty

03/08/2022

TDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

TDF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDF của CTCP Trung Đô như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô (số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thanh toán nêu trên.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.