DNSE Detail Stock TDF

UPCOM: CTCP Trung Đô

Sản xuất gạch ốp lát và vật liệu lát

logo

TDF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

402 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7.99 tỷ

Doanh thu

495 tỷ

2.16%

266.48

0

0.24

-208.48%

1.05%

0.48%

20.69%

93.25%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Mỹ Cảnh

19.07%

Nguyễn Hồng Sơn

15.75%

Nguyễn Hoàng Phương Nga

13.51%

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

10.07%

Khác

41.60%

Tin tức & Sự kiện