Tin tức & sự kiện

18/08/2022

TDN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

TDN: Bổ nhiệm lại Ông Vũ Trọng Hùng giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

02/08/2022

TDN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

TDN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

TDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2022

TDN: KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

31/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDN của CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 14/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

16/05/2022

TDN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2022

TDN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

04/05/2022

TDN: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

TDN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

TDN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

TDN: Tổng hợp danh sách ứng cử đề cử HĐQT và BKS

18/04/2022

TDN: Tổng hợp danh sách ứng cử đề cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

18/04/2022

TDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/03/2022

TDN: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

TDN: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

TDN: Trần Văn Vang - Thành viên BKS - đã bán 2,000 CP

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDN của CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8 giờ 30 phút thứ hai, ngày 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2021; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2022
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận , chi trả cổ tức năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022;
+ Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.