Tin tức & sự kiện

22/11/2022

TGP: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

22/11/2022

TGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Trường Phú (số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) từ ngày 08/09/2022 vào các ngày làm việc trong tuần và phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản cổ đông đã đăng ký.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

24/08/2022

TGP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2022

TGP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

01/07/2022

TGP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/06/2022

TGP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

20/05/2022

TGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/05/2022

TGP: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21/04/2022

TGP: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

TGP: Quyết định Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

15/04/2022

TGP: Báo cáo tài chính năm 2021

24/02/2022

TGP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

TGP: Hồ Đức Thành - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 12,500 CP

29/12/2021

TGP: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

26/07/2021

TGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

28/06/2021

TGP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

11/06/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

08/06/2021

TGP: Báo cáo thường niên 2020