Tin tức & sự kiện

09/10/2023

TGP: Văn bản của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

03/10/2023

TGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2023

TGP: Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

27/09/2023

TGP: Đính chính Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

25/09/2023

TGP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

25/09/2023

TGP: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

30/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (tỷ lệ 100:17, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 17 cổ phần mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 516 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 516*17%=87,72 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 87 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,72 sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Trường Phú - số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. Trường hợp uỷ quyền nhận thay phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp.

30/08/2023

TGP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

23/08/2023

TGP: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

23/08/2023

TGP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

21/08/2023

TGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2023

TGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

03/08/2023

TGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

TGP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Hằng

07/07/2023

TGP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/06/2023

TGP: Thay đổi nhân sự

26/06/2023

TGP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/06/2023

TGP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: http://www.truongphucable.vn hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: Dự kiến thứ Tư ngày 28/06/2023

25/05/2023

TGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023