DNSE Detail Stock TGP

UPCOM: CTCP Trường Phú

Phân phối các mặt hàng điện, điện tử

logo

TGP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

56.12 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.63 tỷ

Doanh thu

466 tỷ

1.07%

139.82

0

0.33

0%

1.23%

0.48%

8.06%

0%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Thanh Sơn

20.78%

Lê Xuân Hằng

11.96%

Lê Phương Thảo

6.96%

Trần Lan Phương

5.09%

Khác

55.21%

Tin tức & Sự kiện