Tin tức & sự kiện

26/08/2022

THB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

THB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

THB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

THB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

THB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

12/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THB của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

01/07/2022

THB: CBTT ký hợp đồng kiểm toán 2022

24/06/2022

THB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/06/2022

THB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/05/2022

THB: Bà Lê Quỳnh Mai được bổ nhiệm giữ chức Người phụ trách quản trị kiềm Thư ký HĐQT Công ty thay Ông Lê Gia Phú

24/05/2022

THB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

THB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

THB: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

THB: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

19/04/2022

THB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

THB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

THB: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THB của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (số 152 Đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt đông năm 2021 và phương hướng năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch lợi nhuận 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
+ Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

THB: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

THB: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)