Tin tức & sự kiện

05/09/2023

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2023

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2023

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2023

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2023

THW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

17/07/2023

THW: Phạm Thị Trúc không còn là cổ đông lớn

14/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THW của CTCP Cấp nước Tân Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, địa chỉ: Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 08/08/2023
(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, khi đến nhận cổ tức xuất trình Sổ cổ đông và Chứng minh nhân dân/CCCD).năm 2022

07/07/2023

THW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/07/2023

THW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

29/06/2023

THW: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Thị Trúc

21/06/2023

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/06/2023

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/06/2023

THW: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Thị Trúc

02/06/2023

THW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

03/05/2023

THW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 THW - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 8 tỷ đồng, tăng 21,41% so với cùng kỳ.

06/04/2023

THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2023

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/03/2023

THW: Báo cáo thường niên 2022

23/03/2023

THW: Báo cáo tài chính năm 2022