Tin tức & sự kiện

09/11/2022

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/11/2022

THW: Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Xuân Trang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát thay thế cho Ông Vũ Khánh Trùng Dương

07/11/2022

THW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/10/2022

THW: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

18/10/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THW của CTCP Cấp nước Tân Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Khánh Trùng Dương (theo đề nghị của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV) kể từ ngày 05/11/2022.
+ Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025). Sau khi nhận được hồ sơ nhân sự được đề cử, ứng cử chức danh thành viên BKS, công ty sẽ công bố và gửi cổ đông theo quy định.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2022- tháng 11/2022. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo theo quy định.
          - Địa điểm thực hiện: CTCP Cấp nước Tân Hòa, số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Quận 5, TP.HCM.

04/10/2022

THW: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/09/2022

THW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/09/2022

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 590 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THW của CTCP Cấp nước Tân Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 590 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, địa chỉ: Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 22/09/2022
(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, khi đến nhận cổ tức xuất trình Số cổ đông và Chứng minh nhân dân/CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/08/2022

THW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/08/2022

THW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

01/08/2022

THW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/06/2022

THW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/06/2022

THW: Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty

24/05/2022

THW: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/04/2022

THW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

THW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trần Lam giữ chức vụ Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Công ty

07/04/2022

THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

THW: Báo cáo thường niên 2021