Tin tức & sự kiện

28/09/2022

THW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/09/2022

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 590 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THW của CTCP Cấp nước Tân Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 590 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, địa chỉ: Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 22/09/2022
(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, khi đến nhận cổ tức xuất trình Số cổ đông và Chứng minh nhân dân/CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/08/2022

THW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/08/2022

THW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

06/06/2022

THW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/06/2022

THW: Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty

24/05/2022

THW: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/04/2022

THW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THW của CTCP Cấp nước Tân Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 04/2022. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm kinh doanh CTCP Cấp nước Tân Hòa, số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Quận 5, TP.HCM.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) và Kế hoạch tài chính năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2021, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2022.
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
          - Nội dung họp: + Ủy quyền cho Giám đốc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất và phải được sự phê chuẩn của HĐQT
+ Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế Công bố thông tin;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

18/03/2022

THW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

THW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

28/01/2022

THW: Thay đổi nhân sự

28/01/2022

THW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/01/2022

THW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/11/2021

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/09/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 590 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THW của CTCP Cấp nước Tân Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 590 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức địa điểm Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa: Số 95, Phạm Hữu Chí, phường 12,quận 5 TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ làm việc) bắt đầu từ ngày 20/10/2021 đồng thời xuất trình CMND/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

25/09/2021

THW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt