Tin tức & sự kiện

06/09/2022

TIS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

12/08/2022

TIS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

TIS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

18/07/2022

Những tín hiệu ảm đạm đầu tiên của ngành thép: Ba doanh nghiệp báo lãi giảm 90%

Cách đây không lâu, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long báo hiệu ngành thép sắp tới sẽ “thê thảm” và báo cáo tài chính vừa công bố của các doanh nghiệp thép đã phần nào xác nhận cho điều này.

15/07/2022

TIS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

15/07/2022

TIS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

Biên lãi gộp giảm sâu, TIS báo lãi ròng quý 2 giảm 90%

TIS báo lãi ròng quý 2/2022 giảm đến 90%, dù doanh thu không giảm nhiều và chi phí trong kỳ giảm đáng kể. Nguyên nhân chính đến từ đà giảm sâu của biên lãi gộp.

20/06/2022

TIS: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/04/2022

TIS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

TIS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

TIS báo lãi ròng giảm 35% trong quý đầu năm

CTCP Gang thép Thái Nguyên (UPCoM: TIS) lại báo lãi ròng quý 1/2022 giảm 35%, về mức xấp xỉ 29 tỷ đồng.

16/04/2022

TIS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

16/04/2022

TIS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

12/04/2022

TIS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

TIS: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

TIS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2022

TIS: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

26/03/2022

TIS: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

TIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIS của CTCP Gang thép Thái Nguyên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 3, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
          - Nội dung họp: a. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Công ty.
b. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
          - Nội dung họp: c. Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
          - Nội dung họp: - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc ký các hợp đồng với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng;
          - Nội dung họp: - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.