Tin tức & sự kiện

16/01/2023

TKA: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

28/12/2022

TKA: Thay đổi nhân sự

27/10/2022

TKA: Công văn đính chính số hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

25/10/2022

TKA: Công bố thông tin về việc Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

24/10/2022

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2022

TKA: Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám Đốc Công ty đối với Ông Trần Anh Giang

20/09/2022

TKA sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

CTCP Bao bì Tân Khánh An (UPCoM: TKA) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/09/2022.

19/09/2022

TKA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2022

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/07/2022

TKA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

TKA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

TKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

TKA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

24/03/2022

TKA: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

TKA: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKA của CTCP Bao bì Tân Khánh An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 12/04/2022 đến ngày 28/04/2022, thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời
          - Nội dung họp: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

02/03/2022

TKA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/02/2022

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19/01/2022

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị