Tin tức & sự kiện

12/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKA của CTCP Bao bì Tân Khánh An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/10/2023. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

11/09/2023

TKA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/09/2023

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2023

TKA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/04/2023

TKA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 TKA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 10 tỷ đồng.

29/03/2023

TKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

TKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2023

TKA: Báo cáo thường niên 2022

10/03/2023

TKA: Báo cáo tài chính năm 2022

01/03/2023

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/02/2023

TKA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/02/2023

TKA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

08/02/2023

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/01/2023

TKA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

TKA: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

28/12/2022

TKA: Bổ nhiệm lại Ông Lê Văn Tuấn giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty

27/10/2022

TKA: Công văn đính chính số hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

25/10/2022

TKA: Công bố thông tin về việc Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

24/10/2022

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị