Tin tức & sự kiện

28/11/2022

TKC: Giải trình biến động giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

22/11/2022

TKC: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Bổ sung)

10/11/2022

Giao dịch bổ sung - 4,292,480 CP

07/11/2022

TKC: Ngày 10/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên 4,292,480 cổ phiếu niêm yết bổ sung

31/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 4,292,480 CP

28/10/2022

TKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/10/2022

TKC: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 4,292,480 cổ phiếu

26/10/2022

TKC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/10/2022

TKC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

TKC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/10/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKC của CTCP Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: - Thông qua miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Thông qua thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty.
- Thông qua Phương án sản xuất, kinh doanh điều chỉnh năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: 18/11/2022
          - Địa điểm thực hiện: 63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

21/10/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKC của CTCP Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: - Thông qua miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Thông qua thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty.
- Thông qua Phương án sản xuất, kinh doanh điều chỉnh năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: 18/11/2022
          - Địa điểm thực hiện: 63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

17/10/2022

TKC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc và Người đại diện pháp luật

07/10/2022

TKC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/10/2022

TKC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24.10.2022

05/10/2022

TKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2022

TKC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

03/10/2022

TKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2022

TKC: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

26/09/2022

TKC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa