Tin tức & sự kiện

05/01/2023

TL4: Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 81,000 CP

30/12/2022

TL4: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/11/2022

TL4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/11/2022

TL4: Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 81,242 CP

08/11/2022

TL4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/11/2022

TL4: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

01/11/2022

TL4: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022 của công ty mẹ

01/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TL4 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 25/11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP, địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.

21/10/2022

TL4: Đinh Văn Vân - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 1,100,000 CP

19/10/2022

TL4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

14/10/2022

TL4: Nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Quang Thế

14/10/2022

TL4: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/10/2022

TL4: Đinh Văn Vân - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 1,100,000 CP

27/09/2022

TL4: Lê Quang Thế - Ủy viên HĐQT - đã bán 783,385 CP

21/09/2022

TL4: Lê Quang Thế - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 783,385 CP

05/09/2022

TL4: Giải trình nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh chuyển từ lãi cùng kỳ năm trước sang lỗ 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

TL4: Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 25/8/2022

29/08/2022

TL4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

TL4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

TL4: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ