Tin tức & sự kiện

21/09/2022

TL4: Lê Quang Thế - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 783,385 CP

05/09/2022

TL4: Giải trình nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh chuyển từ lãi cùng kỳ năm trước sang lỗ 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

TL4: Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 25/8/2022

29/08/2022

TL4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

TL4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

TL4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/04/2022

TL4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

TL4: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

TL4: Thay đổi nhân sự

06/04/2022

TL4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

TL4: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TL4 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP, địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.

21/03/2022

TL4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/03/2022

TL4: Giải trình kết quả kinh doanh năm 2021 (số liệu sau kiểm toán)

17/03/2022

TL4: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

TL4: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

29/01/2022

TL4: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

29/01/2022

TL4: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

05/01/2022

TL4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/12/2021

TL4: Nghị quyết Hội đồng quản trị