TL4: Nguyễn Văn Thạc - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 52,362 CP

TL4: Nguyễn Văn Thạc - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 52,362 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thạc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52,362 CP (tỷ lệ 0.33%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 52,362 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2023.

HNX