BCTC Quý 4/2023 TL4 - Doanh nghiệp lỗ 47,68 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 41,34% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 57,13%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt mức âm 57,95 tỷ đồng, giảm đến 29.961,19% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 77,23 tỷ đồng, giảm 28,66% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt mức âm 47,68 tỷ đồng, giảm đến 1.892,72% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 57,41% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 57,41% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 498,96 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 160,08 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 5.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây