BCTC 2023 TL4 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 48 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 28,66% trong quý này, đồng thời giá vốn tăng nhanh hơn 10%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động mạnh nhất, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 157,19%.
  • Chi phí tài chính giảm 25,92%, trong đó chi phí lãi vay giảm 25,92% và công ty đã giảm số dư nợ vay 50,59%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 160 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 100% trong khi chi phí quản lý tăng 453,76%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây