Tin tức & sự kiện

22/08/2022

TLP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

TLP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

BWE báo lãi ròng quý 2 tăng 24%

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022 ghi nhận lãi ròng tăng 24% so với cùng kỳ, lên 209.5 tỷ đồng.

17/05/2022

TLP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/05/2022

TLP: Thay đổi nhân sự

05/05/2022

TLP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

22/04/2022

TLP: Báo cáo thường niên 2021

22/04/2022

TLP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2022

TLP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

TLP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLP của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ công bố cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ - CTCP (Số 63, đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/03/2022

TLP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

TLP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/03/2022

TLP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

10/03/2022

TLP: Báo cáo tài chính quý 4/2021

09/03/2022

TLP: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

07/02/2022

TLP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

09/12/2021

TLP: Lê Trọng Hiếu - Ủy viên HĐQT - đã mua 149,000 CP

25/11/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 37 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLP của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,37%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 37 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, Số 63, đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 14/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/11/2021

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: "Thoát hàng" tại TLP, HHV, HQC và LDG

Thống kê các giao dịch nội bộ trong tuần giao dịch 15/11-19/11/2021 cho thấy bên bán đang chiếm thế chủ động. Phần lớn các giao dịch đến từ các tổ chức liên quan ban lãnh đạo của Công ty.