Tin tức & sự kiện

01/12/2022

Giao dịch bổ sung - 2,990,000 CP

24/11/2022

TNB: Ngày 01/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

11/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,990,000 CP

10/11/2022

TNB: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,990,000 cổ phiếu

07/11/2022

TNB: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung

05/10/2022

TNB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung

05/10/2022

TNB: Sửa đổi Điều lệ

03/10/2022

TNB: Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

08/09/2022

TNB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

08/09/2022

TNB: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

30/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:13

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNB của CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt vào các ngày làm việc trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu) tại Chi nhánh Nhơn Trạch - CTCP Thép Nhà Bè -VNSTEEL, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 23/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 50:13 ( tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 26% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 50 quyền sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu mới phát hành thêm.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 206 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:13, cổ đông A được nhận (206/50*13) = 53,36 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A thực nhận 53 cổ phiếu mới, cùng với số tiền 0,56*10.000 = 5.600 đồng
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu vào các ngày làm việc trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu) tại Chi nhánh Nhơn Trạch - CTCP Thép Nhà Bè -VNSTEEL, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 23/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 650 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNB của CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt vào các ngày làm việc trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu) tại Chi nhánh Nhơn Trạch - CTCP Thép Nhà Bè -VNSTEEL, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 23/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 50:13 ( tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 26% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 50 quyền sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu mới phát hành thêm.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 206 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:13, cổ đông A được nhận (206/50*13) = 53,36 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A thực nhận 53 cổ phiếu mới, cùng với số tiền 0,56*10.000 = 5.600 đồng
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu vào các ngày làm việc trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu) tại Chi nhánh Nhơn Trạch - CTCP Thép Nhà Bè -VNSTEEL, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 23/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/08/2022

TNB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

23/08/2022

TNB chốt quyền trả cổ tức 2021, tổng tỷ lệ 32.5%

CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL (UPCoM: TNB) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cả cổ phiếu và tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/08/2022.

16/08/2022

TNB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

16/08/2022

TNB: Thông báo về việc phát hành cổ phiểu để trả cổ tức cho năm 2021

29/07/2022

TNB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

TNB: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

26/07/2022

TNB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26/07/2022

TNB: Nghị quyết Hội đồng quản trị